Υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπογραφή ενός καταστατικού μιας ΚοινΣΕπ δεσμεύσεις και όροι συμμετοχής που έχει κάθε μέλος να τηρεί και να αποδέχεται

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Μελέτες
Παρ, 06/07/2024 - 13:16

Η δημιουργία και η λειτουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) βασίζονται σε συγκεκριμένους κανόνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό της επιχείρησης και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.  Αυτοί οι κανόνες είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης και τη διασφάλιση της δίκαιης συμμετοχής όλων των μελών. {πηγή}

1. Υπογραφή Καταστατικού και Βασικές Υποχρεώσεις

Όταν ένα μέλος υπογράφει το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ., αναλαμβάνει συγκεκριμένες υποχρεώσεις που συνδέονται με την ένταξή του στην επιχείρηση. Το καταστατικό αποτελεί το ιδρυτικό έγγραφο της επιχείρησης και περιλαμβάνει κρίσιμες πληροφορίες, όπως το σκοπό της επιχείρησης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και τη διαχείριση των οικονομικών.

Παράδειγμα:

Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ.: Αν ο σκοπός της επιχείρησης είναι η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες, κάθε μέλος υποχρεούται να συμβάλλει στη δράση αυτή μέσω της εργασίας του ή άλλων συνεισφορών.

Οικονομική Συνεισφορά: Τα μέλη μπορεί να υποχρεούνται να καταβάλλουν ένα εφάπαξ ποσό ως συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο της επιχείρησης και να συνεισφέρουν τακτικά σε μορφή συνδρομών ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.

2. Δεσμεύσεις και Όροι Συμμετοχής

Οι δεσμεύσεις των μελών μιας Κοιν.Σ.Επ. περιλαμβάνουν την τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Αυτές οι δεσμεύσεις μπορούν να περιλαμβάνουν:

Δέσμευση για Συμμετοχή σε Συνελεύσεις: Τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά στις συνελεύσεις της επιχείρησης, όπου λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία της επιχείρησης.

Συμμόρφωση με τους Κανονισμούς: Τα μέλη πρέπει να τηρούν τις αποφάσεις της συνέλευσης και τους εσωτερικούς κανονισμούς της επιχείρησης, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν κανόνες για την καθημερινή λειτουργία, τον τρόπο παροχής υπηρεσιών ή προϊόντων, και τη διαχείριση των οικονομικών.

Παράδειγμα:

Αν η συνέλευση αποφασίσει την έναρξη μιας νέας κοινωνικής δράσης ή την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος, κάθε μέλος υποχρεούται να υποστηρίξει και να συνεισφέρει στην υλοποίηση αυτής της απόφασης.

3. Αποδοχή Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν τα μέλη στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Η αποδοχή αυτού του κανονισμού είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη και περιλαμβάνει:

Κανόνες Εργασίας και Συνεργασίας: Ο εσωτερικός κανονισμός μπορεί να καθορίζει τις ώρες εργασίας, τις αρμοδιότητες των μελών, και τις διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των μελών.

Διαχείριση Πόρων και Εσόδων: Οι κανόνες μπορεί να περιλαμβάνουν τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών της επιχείρησης, όπως η κατανομή των κερδών, οι επενδύσεις, και η χρήση των πόρων.

Παράδειγμα:

Αν ο κανονισμός προβλέπει ότι ένα ποσοστό των κερδών θα επανεπενδύεται σε κοινωνικά προγράμματα, τα μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με αυτήν την απόφαση και να στηρίξουν την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

4. Συνέπειες Μη Συμμόρφωσης

Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τους κανόνες μπορεί να επιφέρει κυρώσεις που κυμαίνονται από απλές προειδοποιήσεις μέχρι και την αποπομπή από την επιχείρηση. Οι συνέπειες αυτές καθορίζονται από το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό και έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία και την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Παράδειγμα:

Αν ένα μέλος αρνηθεί να συμμετάσχει στις συνελεύσεις ή δεν τηρεί τις οικονομικές του υποχρεώσεις, η επιχείρηση μπορεί να επιβάλει ποινές όπως η αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου ή ακόμα και η διαγραφή του μέλους από το μητρώο.

Η συμμετοχή σε μια Κοιν.Σ.Επ. συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που εξασφαλίζουν τη δίκαιη και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Τα μέλη πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένα και προετοιμασμένα να τηρήσουν τους κανόνες και τους κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί, ώστε να συμβάλλουν στην επιτυχία και την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της επιχείρησης.