Σχέδιο Νόμου για την Προστασία των Νερών, των Δασών και του Φυσικού Περιβάλλοντος μέσω των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Εταιρικό Νέο
Τρί, 04/30/2024 - 20:09

Η Ελλάδα είναι ευλογημένη με άφθονους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των παρθένων δασών και των ζωτικών υδάτινων σωμάτων. Ωστόσο, οι αυξανόμενες πιέσεις της αστικοποίησης, της εκβιομηχάνισης και της κλιματικής αλλαγής αποτελούν σημαντικές απειλές για αυτά τα οικοσυστήματα. Αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη για ολοκληρωμένη νομοθεσία για τη διασφάλιση αυτών των φυσικών αγαθών, η παρούσα πρόταση σκιαγραφεί ένα σχέδιο νόμου με στόχο την προστασία των υδάτων, των δασών και του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. {πηγή}

Κεντρικό στοιχείο αυτής της πρότασης είναι η ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ως οχημάτων για προσπάθειες διατήρησης, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζεται η ανεργία μεταξύ των ευάλωτων ομάδων.

Στόχοι:

 1. Η διατήρηση και η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων, των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
 2. Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για μέλη ευπαθών ομάδων μέσω της ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
 3. Να προωθήσει τη συμμετοχή της κοινότητας στις προσπάθειες διατήρησης του περιβάλλοντος.

Βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου:

 1. Ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων:
  • Ο νόμος θα διευκολύνει τη σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων αφιερωμένων στη διατήρηση του περιβάλλοντος, με έμφαση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την προστασία των δασών και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
  • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις θα εγγράφονται στην αρμόδια κρατική αρχή και θα λειτουργούν σύμφωνα με τις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας.
  • Προτεραιότητα δίνεται σε προτάσεις που επιδεικνύουν καινοτόμες προσεγγίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
 2. Μηχανισμοί χρηματοδότησης και υποστήριξης:
  • Η κυβέρνηση θα διαθέσει ειδική χρηματοδότηση για την ίδρυση και τη λειτουργία των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, που προέρχονται από εθνικούς προϋπολογισμούς, περιβαλλοντικά κονδύλια και διεθνείς επιχορηγήσεις.
  • Τεχνική βοήθεια, προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και πρωτοβουλίες καθοδήγησης θα παρέχονται στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητάς τους.
  • Θα θεσπιστούν φορολογικά κίνητρα και προτιμησιακές πολιτικές προμηθειών για την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και την υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
 3. Δημιουργία θέσεων εργασίας για ευάλωτες ομάδες:
  • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στην απασχόληση ατόμων από ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νέων, των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία και των προσφύγων.
  • Θα εφαρμοστούν προγράμματα κατάρτισης και πρωτοβουλίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για να εξοπλίσουν τα μέλη με τις απαραίτητες ικανότητες για δραστηριότητες διατήρησης του περιβάλλοντος.
  • Οι δίκαιοι μισθοί, τα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης και οι ασφαλείς συνθήκες εργασίας θα είναι εγγυημένα για όλους τους υπαλλήλους των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
 4. Δραστηριότητες για την προστασία του περιβάλλοντος:
  • Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις θα αναλαμβάνουν μια σειρά δραστηριοτήτων με στόχο την προστασία των υδάτινων σωμάτων, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προώθηση πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης της γης.
  • Τα συγκεκριμένα έργα μπορεί να περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες αναδάσωσης, προγράμματα διαχείρισης λεκάνης απορροής, προσπάθειες αποκατάστασης οικοτόπων και εκστρατείες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
  • Θα ενθαρρύνεται η συνεργασία με τοπικές κοινότητες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και κυβερνητικούς φορείς για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των πρωτοβουλιών διατήρησης.
 5. Ελεγχος και αξιολόγηση:
  • Θα θεσπιστούν μηχανισμοί για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της απόδοσης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεωνγια τη διασφάλιση της λογοδοσίας και της διαφάνειας.
  • Θα αναπτυχθούν βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών αποτελεσμάτων των έργων διατήρησης που αναλαμβάνουν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
  • Απαιτούνται τακτικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για την παρακολούθηση της προόδου προς την επίτευξη των δηλωμένων στόχων και τον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση.

Συμπερασματικά, το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για την προστασία των υδάτων, των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος μέσω των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει μια ολιστική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων προάγοντας την κοινωνική ένταξη και την οικονομική ανάπτυξη. Αξιοποιώντας τις συλλογικές προσπάθειες των κοινοτήτων, των επιχειρήσεων και των κυβερνητικών φορέων, η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική διαχείριση. Είναι επιτακτική ανάγκη η κυβέρνηση να εξετάσει και να υιοθετήσει γρήγορα αυτή τη νομοθεσία για τη διαφύλαξη της ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας για τις επόμενες γενιές.