Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για τον Απολογισμό χρήσης 2021 και τον Προγραμματισμό χρήσης 2022

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Κυρ, 06/19/2022 - 13:19

Στην Νίκαια στις 2 Ιουνίου του έτους 2022 συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με τον διακριτικό τίτλο “Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Υποστήριξη” με θέμα ημερήσιας διάταξης Έγκριση του απολογισμού 2021 και Έγκριση του προγραμματισμού 2022 

Ο Φορέας παρέχει Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Ενημέρωση για