ΕΚΤΑΚΤΟ Κρήτη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ΚοινΣΕπ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Δευ, 06/03/2024 - 13:01

Την προκήρυξη της Δράσης 4.1.2 - «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027 , στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας», του Στόχου Πολιτικής 4 «Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων», του Ειδικού Στόχου ESO4.1 : «Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και μέτρα ενεργοποίησης για όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία, συγκεκριμένα, τους νέους, ιδίως μέσω της υλοποίησης των εγγυήσεων για τη νεολαία, τους μακροχρόνια ανέργους και τις μειονεκτούσες ομάδες στην αγορά εργασίας, και για τα οικονομικώς αδρανή άτομα, καθώς και μέσω της προώθησης της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας». {διαβάστε εδώ την συνέχεια}

2. Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. 

3. Κύριος στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών υπό σύσταση και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο. που δραστηριοποιούνται / θα δραστηριοποιηθούν έχοντας έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής στην ενίσχυση της απασχόλησης. {διαβάστε εδώ την συνέχεια}

4. Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 25.000,00€ έως 70.000,00€. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

5. Το θεσμικό πλαίσιο χορήγησης των ενισχύσεων της παρούσας πρόσκλησης είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αρίθμ. 2831/2023 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). {διαβάστε εδώ την συνέχεια}