Διαδικασία για την Δημιουργία και τα Περιεχόμενα ενός Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Μελέτες
Σάβ, 05/25/2024 - 22:25

Η δημιουργία ενός εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας για μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ) αποτελεί κρίσιμο βήμα για την αποτελεσματική και διαφανή λειτουργία της επιχείρησης. Ο κανονισμός αυτός πρέπει να καθορίζει με σαφήνεια τις διαδικασίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών, καθώς και τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης. Ακολουθούν τα βασικά βήματα για τη δημιουργία ενός τέτοιου κανονισμού και οι κύριες ενότητες που πρέπει να περιλαμβάνει. {πηγή}

Βήματα για τη Δημιουργία Εσωτερικού Κανονισμού

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Κανονισμού: Η δημιουργία μιας επιτροπής από μέλη της ΚοινΣΕπ για την σύνταξη του κανονισμού. Η επιτροπή αυτή θα αναλάβει την συγκέντρωση των προτάσεων και την συγγραφή του κανονισμού.
 2. Συλλογή Πληροφοριών και Παραδειγμάτων: Έρευνα και συλλογή πληροφοριών από άλλες ΚοινΣΕπ και οργανισμούς για να ληφθούν υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές.
 3. Διαβούλευση με τα Μέλη: Διεξαγωγή συνεδριάσεων και διαβούλευσης με τα μέλη για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι απόψεις και ανάγκες λαμβάνονται υπόψη.
 4. Συγγραφή του Κανονισμού: Κατάρτιση του προσχεδίου του κανονισμού με τη συμμετοχή της επιτροπής και εξωτερικών συμβούλων αν χρειαστεί.
 5. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση: Παρουσίαση του προσχεδίου στη γενική συνέλευση των μελών και ψήφιση για την επίσημη έγκριση του.
 6. Επικαιροποίηση και Αναθεώρηση: Τακτική αναθεώρηση του κανονισμού για να διασφαλιστεί ότι παραμένει σύγχρονος και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ΚοινΣΕπ.

Περιεχόμενα του Εσωτερικού Κανονισμού

Ο εσωτερικός κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή: Σκοπός και αρχές της ΚοινΣΕπ, αποστολή, όραμα και αξίες.
 2. Μέλη: Διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής μελών, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών, διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 3. Διοίκηση:
  • Γενική Συνέλευση: Ρόλος, αρμοδιότητες και διαδικασίες σύγκλησης.
  • Διοικητικό Συμβούλιο: Σύνθεση, εκλογή, καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών του ΔΣ.
 4. Ρόλοι και Ευθύνες Κύριων Θέσεων:
  • Πρόεδρος: Αντιπροσωπευτική και εκτελεστική ευθύνη, επίβλεψη των δραστηριοτήτων της ΚοινΣΕπ, σύγκληση και προεδρία συνεδριάσεων.
  • Γραμματέας: Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, διαχείριση αλληλογραφίας, διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών.
  • Ταμίας: Διαχείριση των οικονομικών πόρων, τήρηση λογιστικών βιβλίων, σύνταξη οικονομικών αναφορών.
 5. Λειτουργικές Διαδικασίες: Διαχείριση πόρων, προγραμματισμός δραστηριοτήτων, διαχείριση έργων και καθημερινές λειτουργίες.
 6. Οικονομικά: Διαδικασίες διαχείρισης χρηματοδοτήσεων, προϋπολογισμοί, αναφορές και έλεγχος.
 7. Λογοδοσία και Διαφάνεια: Διαδικασίες ελέγχου και αναφοράς, εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος.
 8. Επίλυση Διαφορών: Διαδικασίες διαχείρισης και επίλυσης εσωτερικών συγκρούσεων και διαφορών.

Ευθύνες Βασικών Θέσεων

 1. Πρόεδρος:
  • Εκπροσωπεί την ΚοινΣΕπ σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις και εξωτερικές σχέσεις.
  • Εποπτεύει τις καθημερινές δραστηριότητες και διασφαλίζει την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
  • Συντονίζει τις δραστηριότητες των άλλων στελεχών της ΚοινΣΕπ.
 2. Γραμματέας:
  • Τηρεί τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων και διασφαλίζει την καταγραφή και αρχειοθέτηση των αποφάσεων.
  • Διαχειρίζεται την αλληλογραφία και τις επικοινωνίες της ΚοινΣΕπ.
  • Διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες συμμορφώνονται με τον κανονισμό και το καταστατικό της ΚοινΣΕπ.
 3. Ταμίας:
  • Εποπτεύει τη χρηματοοικονομική διαχείριση της ΚοινΣΕπ.
  • Συντάσσει τους οικονομικούς απολογισμούς και αναφορές και παρουσιάζει τις οικονομικές καταστάσεις στη Γενική Συνέλευση.
  • Διαχειρίζεται τις εισπράξεις και τις πληρωμές, καθώς και τις τραπεζικές συναλλαγές.

Ευθύνες Απλών Μελών

Τα απλά μέλη της ΚοινΣΕπ, παρότι δεν έχουν συγκεκριμένα αξιώματα, έχουν επίσης σημαντικές ευθύνες:

 • Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση: Παρουσία και ενεργή συμμετοχή στις συνεδριάσεις, συμβολή στη λήψη αποφάσεων.
 • Υποστήριξη των Δραστηριοτήτων: Συνεισφορά στις καθημερινές δραστηριότητες και στην υλοποίηση των προγραμμάτων της ΚοινΣΕπ.
 • Τήρηση των Αρχών και των Κανόνων: Συμμόρφωση με τον εσωτερικό κανονισμό και το καταστατικό της ΚοινΣΕπ.
 • Συμμετοχή σε Επιτροπές: Ενδεχόμενη συμμετοχή σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την προώθηση των στόχων της ΚοινΣΕπ.

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας είναι ένας ζωντανός οργανισμός που πρέπει να εξελίσσεται μαζί με την ΚοινΣΕπ, ανταποκρινόμενος στις νέες προκλήσεις και ανάγκες των μελών της. Έτσι, εξασφαλίζεται η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η συνεχιζόμενη επιτυχία της επιχείρησης.