ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την Δημιουργία του Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Κυρ, 05/07/2023 - 16:53

Μετά από προεργασία άνω του ενός έτους και παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις εκφρασμένες επιθυμίες και ανάγκες Φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας όπως αποτυπώθηκαν σε 2 ανεξάρτητες έρευνες, Αρμοδίων του Μητρώου και εκπροσώπων Περιφερειών ελήφθη η απόφαση από 25 συνολικά Νομικά και Φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα υπό την καθοδήγηση μιας συντονιστικής Επιτροπής Άγγελος Φίσκιλης (Σύμβουλος Κοινωνικής Οικονομίας), Ηλιοπούλου Ευαγγελία (Συντονίστρια Κοινωνικής Οικονομίας Νέας Δημοκρατίας), Γουνάκης Ευστάθιος (Δικηγόρος), Γκούρλια Άρτεμις (Δημοσιογράφος), Μάκης Μοσχοβούδης (Δημοσιογράφος) μια ομάδα 15 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων επιλεγμένων και υποδειγματικών στον Τομέα τους, 9 Φυσικά πρόσωπα Αναγνωρίσιμα για το έργο τους στην ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και από τον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που έχει την υποστήριξη άνω των 200 ΚοινΣΕπ να δημιουργηθεί το Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τον τίτλο «Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας» και τον διακριτικό τίτλο «Επιμελητήριο ΚΑλΟ».

Υπό τον Αρ.Διαταγής 10/2023 του Ειρηνοδικείου Νίκαιας την 31/03/2023 έγινε αναγνώριση της Ένωσης με την Επωνυμία "Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας" με έδρα την Νίκαια Αττικής και διεύθυνση 7ης Μαρτίου 1944 αρ.21α και η εγγραφή της είναι καταχωρημένη στο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Ειρηνοδικείο

Με την βοήθεια της νομικής μας ομάδας με συντονιστή τον Ευστάθιο Γουνάκη ήρθε σε ύπαρξη ο Οργανισμός αυτός με τους σκοπούς όπως περιγράφονται στην συνέχεια

α) Η προαγωγή και διάδοση των δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας των μελών της και η ανάπτυξη των αρχών της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

β) Η προαγωγή των συμφερόντων των Μελών και η υποστήριξή τους σε θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

γ) Η εν γένει εκπροσώπηση των Μελών έναντι της Ελληνικής Πολιτείας και σε κάθε είδους συλλογικά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα. Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Ενώσεις, Οργανισμούς, Δίκτυα και FORA που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της κοινωνικής οικονομίας, και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Επίσης, η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Επιτροπές, Συμβούλια, Συνδιασκέψεις, Εκθέσεις, Συνέδρια και εκδηλώσεις, που έχουν σχέση με τους επιδιωκόμενους από την Ομοσπονδία και τα Μέλη σκοπούς.

δ) Η μελέτη, εξειδίκευση, προβολή και υποστήριξη των θεμάτων που ενδιαφέρουν και αφορούν τα Μέλη και η συνεργασία, η αλληλοϋποστήριξη, η ενημέρωση και η πληροφόρηση μεταξύ των Μελών και η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών υποστήριξης των Μελών σε ειδικά ή γενικότερα θέματα που αυτές αντιμετωπίζουν.

ε) Η από κοινού με την Ελληνική Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της αναζήτηση και επίτευξη λύσεων σε προβλήματα που απασχολούν τα Μέλη

στ) Η υποστήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με προβλήματα κοινωνικής ένταξης, μέσω της κοινωνικής αλληλεγγύης όπως αυτή εκφράζεται τόσο από τη ελληνική νομοθεσία, όσο και από τις κοινοτικές διατάξεις και θεσμικό πλαίσιο.

ζ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και υλοποίηση δράσεων υποστήριξης και αλληλεγγύης που θα κατατείνουν στην ενίσχυση των ατόμων με προβλήματα απασχόλησης ανέργους, αδύνατες κοινωνικά ομάδες, υπερήλικες, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, στην καταπολέμηση του «στίγματος» και των προκαταλήψεων που συνοδεύουν τον κοινωνικό τους αποκλεισμό την αντιμετώπιση των προβλημάτων εν γένει που απορρέουν από την δεινή κοινωνική και οικονομική κατάσταση που βρίσκονται λόγω κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών.

η) Η ανάπτυξη σε συνεργασία με τα Μέλη δραστηριοτήτων και ερευνητικών, επιστημονικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μη ανταγωνιστικών άμεσα ή έμμεσα προς αυτές των μελών με στόχο και το οικονομικό όφελος των μελών τους.

θ) Η προαγωγή της κοινωνικής, αλληλέγγυας οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας εν γένει και η υποστήριξη δραστηριοτήτων ηθικού εμπορίου και ηθικής επιχειρηματικής δράσης.

Ήδη έχουν ενημερωθεί εδώ και 2 ημέρες για την ίδρυση του «Επιμελητηρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ελλάδας» ο Ανώτατος Πολιτειακός Παράγοντας Η Εξοχότατη Κυρία Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Το Αρμόδιο Γραφείο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Οι Αρχηγοί των Ελληνικών Κομμάτων, προς το παρόν οι Αρμόδιοι Υπουργοί της Ελληνικής Κυβερνήσεως και η Διεύθυνση Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπ.Εργασίας

Με εκτίμηση το Διοικητικό Συμβούλιο
Επιμελητήριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας https://kalochamber.org