ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΘΛΟΥΜΑΙ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΑΘΛΟΥΜΑΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΘΛΟΥΜΑΙ» («ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝ.Σ. ΕΠ.») και έδρα την Καβάλα, να προσέλθουν στις είκοσι τέσσερις (24) Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00’ στα επί της οδού Φιλίππου αρ. 17 (1ος όροφος) γραφεία της και να συμμετάσχουν στις εργασίες της ΠΡΩΤΗΣ (Α’) ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 των μελών, με θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Ενημέρωση για την πορεία των δράσεων της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ για το έτος 2018.
  2. Έγκριση ή μη, του Απολογισμού Δραστηριοτήτων για το έτος 2018 της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ.
  3. Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2018 της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝΣΕΠ.
  4. Έγκριση διανομής κερδών ή κάλυψη ζημιών της ΑΘΛΟΥΜΑΙ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016.
  5. Λύση της «Αθλούμαι Κοιν.Σ.Επ.».

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο τόπο την επόμενη Πέμπτη (01.05.2019) και ώρα 13:00’, χωρίς νέα πρόσκληση, όπως το άρθρο 15 § 1 του ισχύοντος Καταστατικού ορίζει.

 

Καβάλα, δύο (02) Απριλίου 2019,

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος                                       Η Γραμματέας

……………………………                ……………………………

Νίκος Γκέκας                               Μαρία – Μαγδαληνή Μαυρίδου

Share Μοιράσου το