Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: 
Κωνσταντίνου Καραμανλή 40, Δ.Κ. Γέφυρας, Δήμου Χαλκηδόνος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57011
Δείτε τον χάρτη στο Google Maps
Τηλέφωνο
2310715881
Λίγα λόγια
Στο Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος» παρέχονται:

Υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες (α’ δέσμη ενεργειών)

Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης στο χώρο του Κέντρου στις παρακάτω ενότητες:

• Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.)
• Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο.
• Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
• Πηγές χρηματοδότησης,
• Ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο.
• Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. (προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.)

Διάθεση ενημερωτικού υλικού για την Κ.ΑΛ.Ο.

Διενέργεια τουλάχιστον είκοσι (20) ενεργειών δημοσιότητας/ενημέρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου για θέματα Κ.ΑΛ.Ο. [εκ των οποίων δέκα (10) κατά τους πρώτους 10 μήνες λειτουργίας] από τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

• Διοργάνωση ημερίδων
• Συμμετοχή σε συνέργειες και κοινές δράσεις με Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.
• Διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων
• Εκδηλώσεις παρουσίασης και προβολής καλών πρακτικών

και

Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (β’ δέσμη ενεργειών)

• Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, συνοδευόμενων από αίτηση χρηματοδότησης
• Υποστήριξη στη δημιουργία Marketing plan,
• Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων συνοδευόμενων από υποστήριξη στην υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.


Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. «Στόχος» είναι η 11η Απριλίου του 2019.

Λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 08.30 - 16.30.


«Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.»

Νέα του Φορέα

Δεν βρήκα νέα εδώ!