ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Δευ, 03/20/2017 - 22:18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Πολύστυλο Καβάλας, 20/03/2017

Καλούμε τα μέλη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2017 και ημέρα Τρίτη στις 18:00, στην έδρα της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝΣΕΠ στο Πολύστυλο Καβάλας.

Θέματα ημερησίας διάταξης:

  1. Απολογισμός Δράσεων του 2016 της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
  2. Έγκριση ή μη, του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2016 της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
  3. Διανομή των κερδών για 2016 της ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  4. Προγραμματισμός δράσεων για το 2017 για την ΚΟΥΚΛΟΤΟΠΙΑ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
  5. Ενημέρωση για την Τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4430/2016.

 

Ο Προεδρος                                                                                                                 Η Γραμματέας

Αγκαμαλιάν Αρσαβίρ                                                                                                  Τούρτογλου Θεοδοσία