Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση των Μελών της CooCoo Creations Κοιν.Σ.Επ.

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Παρ, 01/29/2021 - 21:24

Η Διοικούσα Επιτροπή της CooCoo Creations Κοιν.Σ.Επ. καλεί τα μέλη της εταιρίας, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί 7-2-2021 και ώρα 10:00 στην έδρα της Κοιν.Σ.Επ. που βρίσκεται στον Βύρωνα , στην οδό Λ. Αγίου Ιωάννη Καρέα 7. 

Τα θέματα ημερήσια διάταξης, ορίζονται ως εξής:

  1. Εκλογή Προεδρείου Συνέλευσης
  2. Έγκριση του απολογισμού έτους 2020
  3. Έγκριση του προγραμματισμού έτους 2021
  4. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2020
  5. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διανομή των κερδών

Κατά την συνεδρίαση λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη διάδοσης του COVID-19 (αποστάσεις - μάσκα - αερισμός) ώστε να είναι δυνατή η δια ζώσης συζήτηση και μυστική ψηφοφορία.

Η πρόεδρος ΔΕ - Λαμπρινή Καρούσου

Ο γραμματέας ΔΕ - Ευάγγελος Μερτζάνης