Γενική Συνέλευση ΕΥΚΑΛΥΨΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση
Τρί, 04/18/2023 - 16:35

Στην Καβάλα 27 Αυγούστου 2021 συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα:
Θέμα 1:Έγκριση αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων (Β6) και προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (Παρ 2γ) σύμφωνα με τα άρθρα 29κ30 του Ν. 430812014
Θέμα 2:Απαλλαγή της Δ.Ε από κάθε ευθύνη για το έτος 2020
Θέμα 3:Έγκριση ετήσιο σχέδιο φάσης 2022
Θέμα 4:Διανομή κερδών έτος χρήσης 2020 ύψους 607,52€ εκ τον οποίον το 5% για τακτικό αποθεματικό και το υπόλοιπο 95% για διεύρυνση παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης ως ο νόμος 4430/2016φ205 τεύχος Α ορίζει το άρθρο 21 παρ 20 και 2γ