Πως ξεκινάω έναν Φορέα Κ.ΑΛ.Ο.;

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας είναι:

α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του άρθρου 14 του Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016,

β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) που διέπονται από το άρθρο 12 του Ν.2716/1999 (Α’ 96), συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 (Α’196), του άρθρου 12 του Ν. 3842/ 2010 (Α’ 58) και του Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016,

γ. οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, που συστήνονται με το άρθρο 24 του Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016 ,

δ. οποιοδήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, εφόσον έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα, όπως ιδίως αγροτικοί συνεταιρισμοί του Ν. 4384/2016 (Α’ 78), αστικοί συνεταιρισμοί του Ν. 1667/1986, Αστικές Εταιρίες των άρθρων 741 επ. του Α.Κ., εφόσον σωρευτικά συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

αα) Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2.

ββ) Μεριμνά για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών του και εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους.

γγ) Το καταστατικό του προβλέπει περιορισμούς στη διανομή του ως εξής:

i. ποσοστό τουλάχιστον 5% διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού,

ii. ποσοστό έως 35% αποδίδεται στους εργαζόμενους του Φορέα, εκτός κι αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου iii,

iii.  το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

δδ) Εφαρμόζει σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και σε οποιαδήποτε μορφή σύμπραξης δύο ή περισσότερων Φορέων ΚΑΛΟ.

εε) Αποβλέπει στην ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων του και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς ΚΑΛΟ.

στστ) Δεν έχει ιδρυθεί και δεν διοικείται άμεσα ή έμμεσα από Ν.Π. Δ.Δ . ή Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το πρώτο βήμα για την δημιουργία ενός Φορέα Κ.Α.Λ.Ο. είναι η εγγραφή του στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι το Δημόσιο Βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή για την καταγραφή των νομικών προσώπων που σχετίζονται με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

Για να ιδρύσετε έναν Φορέα Κ.Α.Λ.Ο. οφείλετε να κάνετε την έγγραφη σας στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες και χρήσιμα έγγραφα για την διαδικασία εδώ.

Για διευκρυνήσεις και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορεί να έρθετε άμεση επαφή με τις υπηρεσίες του Μητρώου που υπάγεται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Επικοινωνία με το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

Νικόλαος Μποσινάκος
Προϊστάμενος
2103256571
Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας

Συχνές Ερωτήσεις

Τα απαιτούμενα πληροφοριακά έντυπα, αιτήσεις και δικαιολογητικά για την εγγραφή, όπως και για κάθε άλλο αίτημα προς το Τμήμα Μητρώου μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Μητρώου.

Η δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων απαιτεί τυπικές διαδικασίες ίδρυσης και ουσιαστικές ενέργειες σχεδιασμού έναρξης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της. 
Οι τυπικές - υποχρεωτικές διαδικασίες ίδρυσης αφορούν την εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.  Η διαδικασία ίδρυσης είναι απλή , (δύο  βήματα),  ανέξοδη και περιγράφεται αναλυτικά στην Υ.Α 61621/δ5/2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017). 
Περιλαμβάνει τα εξής:

Η κοινωνική οικονομία είναι ένα σύνολο παραγωγικών δραστηριοτήτων με χαρακτηριστικά που δεν έχουν ως κύριο σκοπό την αύξηση του κέρδους και του ιδιωτικού οφέλους των εμπλεκομένων αλλά δίνουν βαρύτητα σε κοινωνικούς σκοπούς, στην αλληλεγγύη και στην ισότιμη συμμετοχή.
Η συνεισφορά της κοινωνικής οικονομίας, ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης,  είναι σημαντική γιατί έχει τη δυνατότητα:
Α) Να συνεισφέρει στην αύξηση της συνολικής απασχόλησης.
Β) Να δράσει επιβοηθητικά για την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβασή τους σε αυτή.

Το Τμήμα Μητρώου της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας  της Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδιο για την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας είναι η βάση δεδοµένων που τηρείται σε ηλεκτρονική µορφή από το Τµήµα Μητρώου της Δ/νσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στην οποία εγγράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας.

 • Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, και µπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8). 
 • Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να εντάσσονται σε προγράµµατα στήριξης της επιχειρηµατικότητας και σε προγράµµατα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας.

 • Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση από το Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας, το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, και µπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011 (Α΄ 8). 
 • Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να εντάσσονται σε προγράµµατα στήριξης της επιχειρηµατικότητας και σε προγράµµατα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη στήριξη της εργασίας.

 • Εργαζόµενοι στους Συνεταιρισµούς Εργαζοµένων και στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Οµάδες Πληθυσµού και λαµβάνουν επίδοµα πρόνοιας ή επιδόµατα επανένταξης ή οποιασδήποτε µορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως έµµεσα ασφαλισµένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα µε την αµοιβή τους από την Κοιν.Σ.Επ. ή το Συνεταιρισµό Εργαζοµένων. 

 • Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων είναι οι Αστικοί Συνεταιρισµοί του ν.1667/1986 που έχουν ως καταστατικό σκοπό τη «συλλογική ωφέλεια». 
 • Μέλη τους είναι αποκλειστικά και µόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία επιθυµούν να βιοποριστούν, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους. 
 • Μέλος ενός Συνεταιρισµού Εργαζοµένων δεν µπορεί να είναι µέλος άλλου Συνεταιρισµού Εργαζοµένων.
 • Για τη σύσταση Συνεταιρισµού Εργαζοµένων απαιτείται η συµµετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του καταστατικού της από τουλάχιστον τρία φυσικά πρόσωπα. 

 • Μια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη ή επτά μέλη για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης
 • Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι είτε φυσικά πρόσωπα, είτε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η συμμετοχή των νομικών προσώπων στην Κοιν. Σ.Επ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της
 • Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 • Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη ΝΠΔΔ που υπάγονται σε ΟΤΑ με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από τον φορέα που εποπτεύει το ΝΠΔΔ

α) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες: 
i) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Οµάδων, οι οποίες επιδιώκουν την ένταξη στην οικονοµική και κοινωνική ζωή, των ατόµων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Οµάδες. Ποσοστό 30% κατ’ ελάχιστον των µελών και των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.

Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας είναι: 
α. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις 
β. οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), 
γ. οι Συνεταιρισµοί Εργαζοµένων, 
δ. οποιοδήποτε άλλο µη µονοπρόσωπο νοµικό πρόσωπο, εφόσον σωρευτικά: 

i) Αναπτύσσει δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας,

ii) Μεριµνά για την πληροφόρηση και τη συµµετοχή των µελών του και εφαρµόζει δηµοκρατικό σύστηµα λήψης αποφάσεων, σύµφωνα µε την αρχή ένα µέλος µία ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε µέλους.

 • Διευρύνεται το πεδίο των Φορέων της Κοινωνικής Οικονομίας, με την δυνατότητα που παρέχεται σε φορείς εκτός των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου της Κοινωνικής Οικονομίας
 • Αποσαφηνίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης στις επιμέρους κατηγορίες Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας
 • Διευκολύνεται και απλοποιείται η διαδικασία εγγραφής και τροποποίησης  στοιχείων Καταστατικού.

Α) Διάχυση του παραδείγματος της κοινωνικής οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 
Β) Δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που θα στηρίζει και θα ενισχύει τα παραγωγικά εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης, ώστε μέσω της κάλυψης κοινωνικών αναγκών να μπορούν να συμβάλλουν στην  κοινωνική πρόοδο και στη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη.
Γ) Καθορισμός και ανάδειξη της συλλογικής και της κοινωνικής ωφέλειας ως συστατικά στοιχεία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική  και Αλληλέγγυα Οικονομία. (Ν.4430/2016, ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) και η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ), ρυθμίζουν το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και την παρέμβαση-εποπτεία του Κράτους σε αυτό. 

Στη χώρα μας, η Κοινωνική Οικονομία αναπτύχθηκε κυρίως μετά το 2000 και θεσμοθετήθηκε με το Ν.4019/2011. (ΦΕΚ 251/Α)