Κέντρο ΚΑΛΟ profile for kalo.fokida_635

Κέντρο Στήριξης ΚΑΛΟ Νομού Φωκίδας

Βασικές Πληροφορίες
Φορέας Υλοποίησης: 
Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φωκίδας
Ιστοσελίδα Φορέα: koispefokidas.gr

Δραστηριότητα: 
Στο Κέντρο Στήριξης Κ.Αλ.Ο. Νομού Φωκίδας παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες:

(α) Πληροφόρησης:

• Για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
• Για το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.Αλ.Ο.
• Για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα Κ.Αλ.Ο.
• Για πηγές χρηματοδότησης
• Για τη δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.Αλ.Ο.

(β) Υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.Αλ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.Αλ.Ο:

• Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων
• Εκπόνηση Marketing Plan
• Αίτηση Χρηματοδότησης για ένταξη σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.Αλ.Ο.Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Ανδρούτσου 5, Άμφισσα
Τηλέφωνο: 
2265301627
Ιστοσελίδα: facebook.com/kalo.fokida
Λίγα λόγια: 
Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ν. Φωκίδας, με δικαιούχο τον Κοι.Σ.Π.Ε. Ν. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας», λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης «Κέντρα Στήριξης της Κ.Αλ.Ο.». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» .