Κέντρο ΚΑΛΟ profile for kalo.icsd_629

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. ΠΕ Ιωαννίνων

Βασικές Πληροφορίες
Φορέας Υλοποίησης: 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ιστοσελίδα Φορέα: icsd.gr

Δραστηριότητα: 
Σκοπός της δημιουργίας του κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. είναι να συμβάλει τόσο στην ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τις δυνατότητες που προσφέρει το νέο νομοθετικό πλαίσιο και για τα οφέλη της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας όσο και στην απαραίτητη συμβουλευτική νέων και υφιστάμενων φορέων για όλες τις φάσεις υλοποίησης σχεδίων τους.

Κύριος ρόλος του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. είναι:
-Η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για τις παρακάτω ενότητες:
(α) Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο)
(β) Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο.
(γ) Πλεονεκτήματα/Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
(δ) Πηγές Χρηματοδότησης
(ε) Ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες Ίδρυσης φορέα Κ.ΑΛ.Ο.
(στ) Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. (προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο)
-Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο..
α. Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και Αίτηση Χρηματοδότησης
β. Εκπόνηση MarketingPlan
γ. Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου και υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Διεύθυνση: 
Δημητρίου Χατζή 13 Αμπελόκηποι Ιωάννινα
Τηλέφωνο: 
2651077037
Ιστοσελίδα: kalo-ioannina.gr
Λίγα λόγια: 
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, λειτουργεί το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο.) στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννιτών από το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ¨ISCD¨.

Το Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη ¨ISCD¨ ιδρύθηκε το 2011, είναι μια αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το «ICSD» διαθέτει το απαραίτητο πιστοποιητικό Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ομάδα Στόχος:
 Ευπαθείς ομάδες
 Γυναίκες
 Άνεργοι
 Επιχειρηματίες – Αυτοαπασχολούμενοι
 Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς,
 Περιφέρειες, ΟΤΑ
 Εθνικοί και Ευρωπαϊκοί φορείς
 Ευρύ κοινό

Μέσα Υλοποίησης:
 Συμβουλευτική
 Μελέτες – Έρευνες
 Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα
 Διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων
 Συλλογή, δημιουργία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού
 Αναζήτηση και διάχυση πληροφοριών μέσω διαδικτύου
 Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο και στα ΜΜΕ
 Συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή δίκτυα


Εικόνες: 
Νέα του Φορέα