Σύγκλιση Γ.Σ. στο ορθόν

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

Σύγκλιση Γ.Σ. στο ορθόν

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΡΟΤΡΟΝ                                             

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ αρ.12/2019

 

Σήμερα, ημέρα Σάββατο 09 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00 στο Γεννάδι Ρόδου, μετά την δημόσια πρόσκληση της προέδρου και νυν διαχειρίστριας Δέσποινας Χατζημανώλη που αναρτήθηκε την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:55 στην πλατφόρμα δικτύωσης των Κοιν.Σ.Επ., (αναγκαιότητα ανάρτησης, παρ.8, άρθρο 16, ν.4430/2016) συνεδρίασε η Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την εκπροσώπηση της ΚΟΙΝΣΕΠ έναντι τρίτων.

 Η Πρόεδρος της ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΡΟΤΡΟΝ Δέσποινα Χατζημανώλη αφού έλαβε τον λόγο,

ψηφίστηκε ομόφωνα πρόεδρος της Συνέλευσης μας. Παρόντα όλα τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ.

Μετά την εισήγηση της Προέδρου για το μοναδικό θέμα της Η/Δ, ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το σώμα της Γ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε:

Η Πρόεδρος Δέσποινα Χατζημανώλη με Α.Φ.Μ.: 118065544 να εκπροσωπεί την ΚΟΙΝΣΕΠ έναντι όλων των τρίτων με την υπογραφή της χωρίς να υπάρχει ανάγκη συνυπογραφής, δηλαδή έναντι τραπεζών, αλλά και έναντι υπηρεσιών του Δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα.

 

Εφ’ όσον δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η παρούσα τακτική Γενική Συνέλευση με αρ.:12/2019 και συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

                                                                Ρόδος 09/11/2019

 

Χατζηλαζάρου Η. Αικατερίνη  Χατζημανώλη Χ. Δέσποινα

 

 

Κουγκρά Ν. Αθηνά                    Χατζηλαζάρου Μ. Αχιλλέας

Γεννάδι, 13/01/2020

Δημόσια Ανακοίνωση / Πρόσκληση για την σύγκλιση της Γ.Σ. της ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΡΟΤΡΟΝ

Η Πρόεδρος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ‘‘ ΑΡΟΤΡΟΝ’’ Δέσποινα Χατζημανώλη , καλεί όλα τα μέλη της ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΡΟΤΡΟΝ σε έκτακτη συνεδρίαση όλων των μελών της ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΡΟΤΡΟΝ με μοναδικό θέμα την  εκπροσώπηση της ΚΟΙΝΣΕΠ έναντι τρίτων, ειδικά για την μεταβίβαση του ΡΟΧ1661 την Πέμπτη 16/01/2020 ,  ώρα 20:00 στα γραφεία μας στο Γεννάδι.

Η Πρόεδρος της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Δέσποινα Χατζημανώλη 

 

Share Μοιράσου το