ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ

Νέα Φορέων ΚΑΛΟ
Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο/ 2010
Στη Δράμα σήμερα στις 20 του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 1800, συνήλθαν τα μέλη της Διοικούσας επιτροπής μετά από πρόσκληση του Προέδρου για τη λήψη αποφάσεως ,Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της ΔΕ αρχίζει η συνεδρίαση με το παρακάτω θέμα :
1. Ενημέρωση και έγκριση του Ισολογισμού πολύ μικρών οντοτήτων ΚΟΙΝΣΕΠ Φιλάδελφος, Χρήσης από 1-1-2019 έως 31-12-2019.
2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών οντοτήτων από 01-01-2019 έως 31-12-2019 , ΚΟΙΝΣΕΠ Φιλάδελφος .
3. Έγκριση διενεργείας ετήσιας απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης στις 14 Αυγούστου 2010 ημέρα Παρασκευή.
Μετά από την εισήγηση του Προέδρου και την διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Διοικούσης Επιτροπής αποφασίστηκε ,
Ω Μ Ό Φ Ω Ν Α η έγκριση των θεμάτων
4. Αφού αναγνώστηκε στη συνέχεια υπογράφεται και ανατίθεται στον Πρόεδρο η εκτέλεση της απόφασης.
5. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος ο Γραμματέας η Ταμίας
Σμολοκτός Νικόλαος Κωνσταντινίδης Σάββας Σμολοκτού Σταματία.

Share Μοιράσου το